Ars Beauty - Sklep ze sprzętem i akcesoriami do makijażu permanentnego

0 PLN

Regulamin szkoleń

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez ARS BEAUTY ACADEMY

Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem"), określa ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniu otwartym organizowanym przez:

VERANO Marcin Szwedzicki ul. Styrska 20, 04-188 Warszawa,
NIP 113-224-74-59, Regon 141147662
(zwanym dalej "Organizatorem").

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:

 1. Uczestnik - rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu;
 2. Zgłoszenie - rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności)

Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Spis treści:

 1. Organizator szkolenia
 2. Informacje ogólne
 3. Uczestnik szkolenia
 4. Oferta szkolenia
 5. Rezygnacja z udziału - odstąpienie od umowy
 6. Zmiana terminu szkolenia
 7. Zmiana wykładowcy
 8. Cena szkolenia i warunki płatności
 9. Rabaty
 10. Reklamacje
 11. Przetwarzanie danych osobowych
 12. Zasady uczestnictwa w szkoleniach


1.Organizator szkolenia

Organem prowadzącym placówkę oraz organizatorem szkolenia jest VERANO Marcin Szwedzicki ul. Styrska 20, 04-188 Warszawa.

2.Informacje ogólne

Szkolenia skierowane są do Osób chcących podnieść swoją wiedzę/umiejętności i kompetencje.

3.Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez ARS BEAUTY jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu. Uczestnik szkolenia dokonuje wpłaty zadatku za szkolenie w wysokości 30 % wartośći szkolenia na podany numer konta najpóźniej 7 dni przed szkoleniem. Wpłacając zadatek Uczestnik akceptuje regulamin.

4.Oferta szkolenia

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie https://ars-beauty.pl/ Dokładna godzina szkolenia podana zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. (W przypadku odwołania Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe).

5.Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyn informując szkołę o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie.Zaliczka za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.

6.Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin szkolenia lub zwrot zaliczki. Uczestnik szkolenia po akceptacji harmonogramu szkolenia nie może dokonać zmian w godzinach lub dniach szkolenia. W przypadku opuszczenia dnia szkoleniowego przez uczestnika, placówka nie dokonuje zwrotu kosztów/godzin dydaktycznych za opuszczony dzień.

7.Zmiana wykładowcy

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

8.Cena szkolenia i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek, certyfikaty i dyplomy. Nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i innych kosztów poniesionych przez uczestników w związku ze szkoleniem.

9.Rabaty

Dla stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

10.Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

11.Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez VERANO Marcin Szwedzicki swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.97 nr 133 poz. 883).

12.Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.
 • Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.
 • Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 5 dni przed szkoleniem.
 • Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 • Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 • Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 • Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia kursu jest wystwienie pozytywnej opini trenera po weryfikacji wiedzy merytorycznej i praktyczenj kursanta.


Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca przeprowadzania szkoleń.

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kursantów szkoleń organizowanych przez Ars Beauty/Klientów sklepu internetowego ars-beauty.pl
 2. Właścicielem Ars Beauty oraz administratorem danych osobowych Kursantów - osób fizycznych - i użytkowników, których dane dotyczą jest firma VERANO Marcin Szwedzicki, ul. Styrska 20, 04-188 Warszawa; NIP: 113-224-74-59; REGON: 141147662; Tel. +48 22 509 69 80; sklep@ars-beauty.pl zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Szkoleń są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej Danymi Osobowymi). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Kursantów biorących udział w szkoleniach/Klientów sklepu internetowego.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Klientami/ Kursantami.
 2. Cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów/Kursantów przez Administratora to w szczególności:
  1. rejestracja konta w Sklepie Internetowym/rejestracja dyplomu w Rejestrze Dyplomów, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. składanie zamówienia w Sklepie Internetowym /podpisanie umowy i regulaminu na przeprowadzenie szkoleń. Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. subskrypcja Newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane te dotyczą, na wykonywanie umowy o świadczenie usługi Newsletter - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Przy rejestracji konta dla usługi Newsletter w Sklepie Internetowym, Klient/Kursant podaje następujące dane:
  1. adres e-mail.
 4. Przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient/Kursant podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. Dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulica, numer domu/mieszkania;
  3. imię i nazwisko;
  4. numer telefonu.
 5. Przedsiębiorcy podają dane powyższe oraz dodatkowo:
  1. Nazwę firmy Przedsiębiorcy;
  2. numer NIP.
 6. Przy korzystaniu z usługi Newsletter, Klient/Kursant podaje dane:
  1. adres e-mail;
  2. numer telefonu.
 7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego mogą być również pobierane dodatkowe informacje, w tym: adres IP przypisany do komputera Klienta/Kursanta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, domena, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typu systemu operacyjnego.
 8. Od Klientów/Kursantów mogą być również pobierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach wykonywanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, umożliwiający lepsze korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane również, niektóre dane osobowe podane przez Klienta/Kursanta w ramach korzystania z funkcjonalności, między innymi: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeśli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient/Kursant korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed Sądami i innymi organami państwowymi.
 10. Dane osobowe zbierane przez Administratora są mu dobrowolnie podawane, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy przeprowadzenia szkoleń oraz także świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta/Kursanta, zaś w sytuacji składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta, uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia.

§ 2 Komu możemy przekazywać Twoje dane oraz jaki czas są przechowywane

 1. Katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient/Kursant. Dane osobowe Klienta/Kursanta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług Administratora, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych - podmioty przetwarzające - lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania – administratorzy.
  1. Podmioty przetwarzające – Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora i są to między innymi dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, usługi księgowe,rejestr dyplomów, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, firmy wykonujące kampanie marketingowe, firmy serwisujące oprogramowanie.
  2. Administratorzy - Administrator korzysta również z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na jego polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Kursantów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
 2. Lokalizacja - Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. Dane osobowe Klientów/Kursantów przechowywane są:
  1. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przekazywana na to zgoda, dane osobowe Klienta/Kursanta przetwarzane są przez Administratora do chwili, gdy zgoda zostanie odwołana. Po jej odwołaniu dane osobowe są przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.
  2. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta/Kursanta przetwarzane są przez Administratora tak długo, ile jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym czasie dane osobowe są przetwarzane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.
 4. W sytuacji wzięcia udziału w szkoleniu lub dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta/Kursanta, poniższym podmiotom, w celu dostarczenia zamówionych w Sklepie Internetowym produktów:
  1. Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie;
  2. firmie kurierskiej UPS Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie;
 5. W zalezności od wybranej formy płatności dane osobowe Klienta/Kursanta przekazywana są w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce:
  1. Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie;
  2. UPS Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie;
  3. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie;
  4. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
 6. Dane osobowe nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom/Kursantom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów/Kursantów oraz do administrowania Sklepem Internetowym.
 7. W przypadku, gdy Klient/Kursant wybierze usługę subskrypcji Newslettera, Administrator będzie wysyłał informacje na jego adres e-mail lub wiadomości SMS na jego telefon komórkowy, zawierające informacje handlowe o promocjach, obniżkach, nowych produktach dostępnych w jego Sklepie Internetowym.
 8. W przypadku skierowania do Administratora żądania udostępnia danych, udostępni on dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Pliki cookies oraz adresy IP

 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi osób odwiedzających podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dają możliwość opracowywania statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Pliki te zapisywane są przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą te pliki.
 2. Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. Cookies sesyjne - po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów/Kursantów;
  2. Cookies trwałe - są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta/Kursanta i pozostają do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputera Klientów/Kursantów.
 3. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Klienta/Kursanta w Sklepie Internetowym i zapewnienia mu sesji Klienta po zalogowaniu się w Koncie Klienta;
  2. anonimowych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/Kursanci korzystają ze Sklepu Internetowego.
  3. zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics - administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA;
  4. prezentowania reklam z serwisu Google AdSense - administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA;
  5. promowania Sklepu Internetowego w serwisie Facebook.com - administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
  6. promowania Sklepu Internetowego w serwisie Instagram.com - administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
  7. wysyłanie wiadomości e-mail z serwisu Freshmail.pl - administrator cookies zewnętrznego: FreshMail S.p. z.o.o. z siedzibą w Krakowie.
 4. Mechanizm plików cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie plików cookies może wpłynąć, na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
 5. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP jest to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.
 6. 7. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych w Internecie a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.

§ 4 Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO.
  1. Klient/Kursant ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi.
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od chwili wycofania zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa zasadniczo na przetwarzanie wykonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta Sklepu Internetowego/Kursanta biorącego udział w szkoleniu, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które mogą być jedynie świadczone za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna art. 21 RODO.
  1. Klient/Kursant ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, oraz badanie satysfakcji Klienta/Kursanta.
  2. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości handlowych dotyczących produktów lub usług, wysłana poprzez e-mail, będzie sprzeciwem Klienta/Kursanta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  3. Jeżeli sprzeciw Klienta/Kursanta okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane Klienta/Kursanta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient/Kursant wniósł ten sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym - podstawa prawna art. 17 RODO.
  1. Klient/Kursant ma prawo do wysłania żądania usunięcia wszystkich, lub niektórych danych osobowych.
  2. Klient/Kursant ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w których były przetwarzane;
   2. Klient/Kursant wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane Klienta/Klienta były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
   3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach handlowych czy marketingowych;
   4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować, niektóre dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania ich na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna art. 18 RODO.
  1. Kursant biorący udział w szkoleniach/Klient Sklepu Internetowego ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych. Zgłoszenie takiego żądania uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych tym żądaniem.
  2. Kursant biorący udział w szkoleniach/Klient Sklepu Internetowego ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących sytuacjach:
   1. przy niezgodności swoich danych osobowych, wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia poprawności tych danych;
   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Klient/Kursant nie żąda usunięcia ich lecz ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. gdy dane osobowe Klienta/Kursanta przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi/Kursantowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację, ochrona interesów, praw i wolności Klienta/Kursanta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane Klienta/Kursanta.
 5. Prawo dostępu do danych, podstawa prawna art. 15 RODO.
  1. Klient/Kursant ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli tak, Klient/Kursant ma prawo:
   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania i odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Klientowi/Kursantowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna art. 16 RODO.
  1. Klient/Kursant ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient/Kursant ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora.
 7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna art. 20 RODO.
  1. Klient/Kursant ma prawo do otrzymania swoich danych, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient Sklepu Internetowego/Kursant biorący udział w szkoleniach ma także prawo żądać, by wskazane jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to możliwe technicznie. W tej sytuacji Administrator prześle takie dane Klienta/Kursanta w formacie pliku CSV, który jest formatem powszechnie używanym.
 8. W przypadku żądania przez Klienta/Kursanta spełnienia jego powyższych praw, Administrator ma prawo spełnić je lub odmówić mu, a uczyni to niezwłocznie.
 9. Klient/Kursant ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Klient/Kursant ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych wysyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej Administratora.
 11. Klientowi/Kursantowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom/Kursantom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego i w tym celu:
  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
  2. stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  4. zapewnia Klientom Sklepu Internetowego bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta, stosując certyfikat SSL.
 2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych osobowych, w tym także dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy, należy zgłaszać Administratorowi poprzez pocztę elektroniczną na e-mail: sklep@ars-beauty.pl.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.
 2. Obecna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.